logotyp
Login

Přijímací řízení a zápis do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok 2022-2023

Seznam žáků

žák       výsledek řízení


01        přijat/a

02        přijat/a

03        přijat/a


Datum zveřejnění

28. 4. 2022

 


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02

Školní rok 2022-2023


Seznam uchazečů

 Uchazeč        výsledek řízení

01                    přijat/a

02                    přijat/a

03                    přijat/a

 
Datum zveřejnění

28. 4. 2022


Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

Praktická škola dvouletá

podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

v platném znění a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění

1. Přihláška ke studiu

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole se odevzdává do 1. 3. 2022 řediteli školy.

2. Povinné součásti přihlášky

▪ potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od praktického lékaře pro děti a dorost

▪ doporučení ke studiu školským poradenským zařízením

▪ vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo i po splnění povinné školní docházky (přednostně přijímáme žáky s ukončeným základním vzděláním ve školním roce 2021/2022)

3. Organizace přijímacího řízení

▪ při přijetí přihlášky bude uchazeči přiděleno registrační číslo

▪ součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči

4. Přijímací pohovor se skládá ze čtyř oblastí:

Sebeobslužné a praktické dovednosti, komunikační dovednosti, praktické matematické dovednosti, přiřazování situačních obrázků.

Každá oblast bude obsahovat 3 úkoly, které budou hodnoceny jedním bodem. Maximální počet bodů za jednu oblast – 3. Celkový počet bodů – 12. Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů.

O pořadí přijatých uchazečů rozhodne dosažený počet bodů.

5. Termín přijímacího řízení: 27. dubna 2022.

Konkrétní termín (den a hodina) bude uchazeči oznámen písemně.

6. Oznámení a doručování rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

▪ ředitel školy zveřejní na školních webových stránkách seznam přijatých uchazečů pod registračními čísly a zároveň na veřejně přístupném místě školy a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu 28. dubna – 30. dubna 2022

▪ zápisový lístek – uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, do které byl přijat, do 10-ti pracovních dnů prokáže záměr vzdělávat se v dané střední škole. V případě neodevzdání zápisového lístku posledním dnem lhůty zanikají podle § 60g, odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

▪ při nepřijetí uchazeče je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

7. Počet přijímaných žáků pro obor vzdělávání Praktic. škola dvouletá: 4

 

V Benešově dne 31. 1. 2022

Mgr. Ludmila Králová
ředitelka školy


Nástěnka

obrázek
23. 11. 2022 od 15:30 hod.
se konají třídní schůzky.

Rychlý kontakt

Základní škola a Praktická škola Benešov, Hodějovského 1654

obrázek
Ředitelka školy:
Mgr. Ludmila Králová
Hodějovského 1654
256 01 Benešov

Telefon: 317 723 784
E-mail: zvsbenesov@cbox.cz
Web školy:
www.zshodejovskeho.cz
ID datové schránky: emwmjgh

Škola nemá oficiální facebookové stránky.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola a Praktická škola Benešov
  • image 32
  • image 33
  • image 34
  • image 35
  • image 36

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy